دبستان فرهنگ و دانش

معرفی پرسنل

 
خانم آمنه کشوپناهkeshvar-pana
تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: سرمایه گذار و مشاور دبستان
سابقه کار ۱۵ سال
آقای سید احمد موسویmosavi
تحصیلات: کارشناسی آموزش ابتدایی
سمت: مدیر دبستان
بازنشسته آموزش و پرورش
خانم زهرا شفیعیزهرا شفیعی

تحصیلات :کارشناسی علوم تربیتی

سمت :مربی پرورشی

سابقه کار : ۲ سال

 خانم مریم گیاه تازهمریم گیاه تازه

تحصیلات :کارشناس ارشد روانشناسی

سمت :آموزگار پایه اول

سابقه کار ۵ سال

خانم مریم کوششیkoshesshi
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
سمت: آموزگار پایه دوم
سابقه کار:۱۰ سال
خانم متین بکدانbekdan
تحصیلات: کارشناسی معماریسابقه کار : ۵ سال
 خانم سعیده حقیقت خواه

سعیده حقیقت خواهتحصیلات :مهندسی مدیریت پروژه

سمت : آموزگار پایه پنجم

سابقه کار ۳ سال

 آقای یوسف رجبیrajabi
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی
سمت: مربی ورزش
سابقه کار: ۶ سال
آقای بهروز علیزادهalizade
تحصیلات : کاردانی هنر
سمت:مربی هنر
سابقه کار: ۵ سال

خانم شکوفه فداکارfadakar
تحصیلات : کارشناسی بهداشت
سمت : مربی بهداشت
سابقه کار: ۱۰ سال

 خانم طاهره نقدیطاهره نقدیGتحصیلات :کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی

سمت: مربی پیش دبستانی

سابقه کار:۱ سال

خانم فخری فداییfadaei
تحصیلات: دیپلم انسانی
سمت: تدارکات