صفحه اصلی » معرفی پرسنل

معرفی پرسنل

خانم آمنه کشوپناهkeshvar-pana
تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: سرمایه گذار و مشاور دبستان
سابقه کار ۱۵ سال
آقای سید علی میر شهیدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم کشاورزی-دامپزشکی
سمت: مدیر دبستان
سابقه کار ۱۰ سال
خانم یلدا کشورپناه

تحصیلات:کارشناسی علوم تربیتی

سمت :مربی پرورشی

سابقه کار : ۱۰سال

 خانم مریم گیاه تازهمریم گیاه تازه

تحصیلات :کارشناس ارشد روانشناسی

سمت :آموزگار پایه اول

سابقه کار ۵ سال

خانم مریم کوششیkoshesshi
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
سمت: آموزگار پایه دوم
سابقه کار:۱۰ سال
خانم متین بکدانbekdan
تحصیلات: کارشناسی معماری

سابقه کار : ۵ سال

 خانم سعیده حقیقت خواهسعیده حقیقت خواه

تحصیلات :مهندسی مدیریت پروژه

سمت : آموزگار پایه پنجم

سابقه کار ۳ سال

آقای میثم خرقه پوش
Untitled-1تحصیلات : کارشناسی تربیت بدنی

سمت :مربی تربیت بدنی

سابقه کار :۱۰ سال

آقای بهروز علیزادهalizade
تحصیلات : کاردانی هنر
سمت:مربی هنر
سابقه کار: ۵ سال

خانم شکوفه فداکارfadakar
تحصیلات : کارشناسی بهداشت
سمت : مربی بهداشت
سابقه کار: ۱۰ سال

 خانم طاهره نقدیطاهره نقدیG

تحصیلات :کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی

سمت: مربی پیش دبستانی

سابقه کار:۱ سال

خانم فخری فداییfadaei
تحصیلات: دیپلم انسانی
سمت: تدارکات