دبستان فرهنگ و دانش

معرفی پرسنل

 
خانم آمنه کشوپناهkeshvar-pana
تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: سرمایه گذار و مشاور دبستان
سابقه کار ۱۵ سال
آقای سید احمد موسویmosavi
تحصیلات: کارشناسی آموزش ابتدایی
سمت: مدیر دبستان
بازنشسته آموزش و پرورش
خانم فاطمه  اکبری
تحصیلات: کارشناسی دبیری علوم تجربی
سمت:معاون اجرایی
سابقه کار : ۸ سال
خانم سمیه مویدیmoayedi
تحصیلات: کارشناسی علوم زیستی
سمت:مربی پرورشی
خانم سید هایده آقاجانزادهaghajanzade تحصیلات: کاردانی آموزش ابتدایی
سمت: آموزگار پایه اول
بازنشسته آموزش و پرورش
خانم مریم کوششیkoshesshi
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
سمت: آموزگار پایه دوم
سابقه کار:۱۰ سال
خانم نرجس نجاری
تحصیلات: کاردانی آموزش ابتداییnajari
سمت:آموزگار پایه سوم
بازنشسته آموزش و پرورش
خانم متین بکدانbekdan
تحصیلات: کارشناسی معماری
سمت: آموزگار پایه چهارم
سابقه کار : ۴ سال
خانم فاطمه یوسفی
تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی
سمت: آموزگار پایه پنجم
سابقه کار: ۸ سال
خانم شادی عبدلیabdoli
تحصیلات : کارشناسی حسابداری
سمت: آموزگار پایه ششم
سابقه کار: ۱۸ سال
 آقای یوسف رجبیrajabi
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی
سمت: مربی ورزش
سابقه کار: ۶ سال
آقای بهروز علیزادهalizade
تحصیلات : کاردانی هنر
سمت:مربی هنر
سابقه کار: ۵ سال

خانم شکوفه فداکارfadakar
تحصیلات : کارشناسی بهداشت
سمت : مربی بهداشت
سابقه کار: ۱۰ سال

خانم مرضیه زوارzavar
تحصیلات :  دارای مدرک آموزش ابتدایی وکارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
سمت : آموزگار پایه دوم
سابقه کار: ۴ سال
خانم فخری فداییfadaei
تحصیلات: دیپلم انسانی
سمت: تدارکات