• برگزاری جشن اول مهر دبستان فرهنگ و دانش

  • اجرای برنامه توسط خانم کوششی آموزگار پایه دوم

  • کلاس اول پیشرو

  • کلاس دوم تلاش

  • کلاس سوم ساعی

  • کلاس چهارم کوشا

  • کلاس پنجم اندیشه

  • کلاس ششم اندیشمند

  • شکوفه های پاکان(پیش دبستانی)